Skip available courses

Available courses

จุดมุ่งหมายหลักของวิชานี้คือเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของตราสินค้าในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้โดยรวมถึงขั้นตอนพัฒนาการของการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายผลเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวทั้งภายในและต่างประเทศในปัจจุบันตราสินค้าและการตลาดแนวใหม่ของตราสินค้าถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกิจการวิชานี้จึงจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเงื่อนไขต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาตราสินค้าความเข้าใจและความสำคัญของตราสินค้าสำหรับธุรกิจแนวใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจธุรกิจออนไลน์ธุรกิจบริการตลอดจนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของ ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษา ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

Focusing on applying the concepts of sustainable value to create business sustainability through investment strategies, market insight, and operational excellence; how sustainable development and sustainability principles are used as drivers for innovation, collaboration, and transformation; the concepts of environmentally-friendly, social-driven, and capitalism-restricting agendas, and sustainability principles.

ผู้เรียนศึกษาหลักการและทฤษฎีที่รองรับการตัดสินใจทางการตลาด โดยมุ่งเน้นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างบูรณาการการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของตลาด หัวข้อศึกษา ครอบคลุมถึง การจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจเพื่อเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาด การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การบริหารลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์

The primary objective of this course is to introduce students to the concepts and theories underlying marketing decision making with an emphasis on the strategic considerations that drive and integrate the decisions made for each element of the marketing mix. Principal topics include resource allocation, market entry/exit decisions, and competitive analysis, customers and customer relationship management.

เข้าใจกระบวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง การระบุความต้องการของลูกค้า การก่อเกิดแนวคิด การพัฒนาหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดและ Scale-up รวมทั้ง การทำการพาณิชย์ วิชานี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ตามฐานด้านลูกค้า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังจะเน้นถึงบทบาทต่างๆ และหน้าที่งานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยรวมถึงการทำตลาด การวิจัยตลาด การวิจัยและพัฒนา การขาย การเงิน ตลอดจนการผลิต เป็นต้น

การจัดการกลยุทธ์เป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ การจัดวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมาย การใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม ตามความสามารถและสถานการณ์ ภายในหน่วยงาน พิจารณาความสัมพันธ์ของธุรกิจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีและสภาพแวดล้อมทางสังคมทั่วไป

The course aims to develop knowledge about the retail merchandising. The GMROI and merchandising are focused in this 3 hours course. It should be noted this course is part of the retail management course.

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ (Concepts, principles, objectives, and operations of international business management in the international business’s social and economic environment, organization structure management, policy and planning setting for finance, production, marketing, human resource and information system for international business management in that environment)

ความหมาย ความสัมพันธ์ของบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสำคัญประเภทและกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์ระเบียบวิธีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

The definition of International Business Negotiation in approach of the relationship of MNC among a contemporary industry, an Importance of International Business Negotiation leading to a strategic in International Business Negotiation and analysis of method approach and important factors influencing in International Business Negotiation.

The course focuses on the analysis of the determinants of managerial effectiveness with emphasis on the development of “people skills” on managing others, the emphasis on managerial behavior and the interpersonal environment, using concepts and research results from the social sciences. It will explore the topics that include exercising transformational leadership, interpersonal rapport and communication, reward system, coaching and performance appraisals and evaluation, managing small group dynamics, developing a motivational climate and their relation to job satisfaction and organisational effectiveness.

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรม การตลาดระดับโลก

ศึกษาถึงระบบการจัดจำหน่ายทางการตลาด การออกแบบ การจัดโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนารูปแบบช่องทางการตลาด องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดกลาง การจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งการกระจายสินค้า ระบบการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์โลก

เป็นส่วนในการเก็บข้อมูลการอบรมของสำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกอบการเขียน TQM สำหรับบริษัท East Water Resources Development and Management PLC

Comprehence how pricing related to value proposition. Explain basic pricing strategy through simulation game. Develop framework for pricing decisions. Able to develop the pricing objectives and strategy. Capable to select and use the right pricing techniques to meet the pricing objectives. Learn how to deal the price cut and increase. Understand the legal impact on pricing

เป็นเนื้อหาสำหรับการสอบผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเข้าใจด้านตราสินค้า เข้าใจแนวคิดด้านประโยชน์ คุณค่าและมูลค่า ตะหนักถึงกลไกเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตราสินค้า เพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการตราสินค้า และการวิเคราะห์ตราสินค้าเบื้องต้นของผู้ประกอบการ

The course aims to help start-up to understand how to use digital and social media for entrepreneur marketing and business development. The course divided the use of digital media into (1) Digital and Social media as a reseller/wholesaler and (2) Digital and social media as a promotional tool.

เพื่อเข้าใจความหมายของการส่งเสริมทางการตลาด สามารถแยกแยะประเภทของการส่งเสริมทางการตลาดได้ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ เข้าใจถึงบทบาทของสื่อดิจิตอลกับการส่งเสริมทางการตลาด และเข้าใจกระบวนการวางแผนการส่งเสริมทางการตลาด

Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P, ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

หัวข้อ: การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาการจัดการการกระจายสินค้า และการประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินค้า

จากความรู้เชิงธุรกิจที่อบรมในโครงการ YES 7 ของผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ก็มาถึงการทดสอบแนวคิดผ่านการอบรมเรื่องการทดสอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในเกมธุรกิจ และความรู้พื้นฐานในการวางงบประมาณเพื่อการพัฒนาแผนการดำเนินการของธุรกิจ

เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (6 ชั่วโมง) เพื่อการเตรียมความพร้อมวการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เนื้อหาของหลักสูตรอบรมประกอบด้วย ความเข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการ การระบุโอกาศทางธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจ

This course aims to provide training for business entrepreneur and manager to improve English from intermediate to advanced levels. 


Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)